Informácie o nás

“Všetko, čo potrebujem k životu som sa naučil v materskej škole.“

Róbert Fulghum

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola gen. Pekníka, Pezinok, má 4 triedy. K nej prislúchajú elokované pracoviská : v budove ZŠ Bielenisko, kde sú 2 triedy, a na ul. Cajlanská 7, kde má MŠ ďalšie 3 triedy.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Našim hlavným cieľom je nadviazať na výchovu dieťaťa v rodine, obohacovať ju o systematickú výchovu zameranú na všestrannú kultiváciu osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho potrieb, individuálnych a vekových osobitostí.


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865