Platby

 Zákonný poplatok

                                                                                     

Zákonný príspevok za pobyt detí v  MŠ sa  uhrádza šekom alebo prevodom na účet.

Poplatok vo výške 25,-€ ( predškoláci neplatia ) je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dňa v mesiaci.

               75,-€  v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku.

               150,-€ v prípade, že ani jeden zákonný zástupca nemá trvalý pobyt v Pezinku.

 

                                          Číslo účtu:  6634380006/5600   Prima banka

                                          IBAN :        SK04 5600 0000 0066 3438 0006

                               Variabilný symbol:  01       Materská škola gen. Pekníka, 902 01 Pezinok

                                                            02       elok. pracovisko Na bielenisku 2, Pezinok

                                                            03       elok. pracovisko Cajlanská 7, Pezinok

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, názov triedy

 

 

 Rodičovský príspevok

 

Na začiatku školského roka si ho odsúhlasujú sami rodičia na schôdzi rodičov.

Úhradu  sumy na účet číslo: Prima Banka 

     MŠ gen. Pekníka     

IBAN : SK89 5600 0000 0066 5845 3003  - 50,- € ( bez hygienických potrieb )

    elok.pracovisko  Na bielenisku 2

IBAN : SK23 5600 0000 0066 5845 7004  50,- € ( bez hygienických potrieb )

    elok. pracovisko  Cajlanská 7 

IBAN : SK40 5600 0000 0066 5845 0005 - 55,- € ( bez hygienických potrieb )

    správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

 

    Stravovanie

Prosím zaplatiť trvalým príkazom mesačne

Číslo účtu:   Prima banka

     MŠ gen. Pekníka

IBAN: SK35 5600 0000 0066 3438 4007   - 29,- €

PROSÍM  ZAPLAŤIŤ  DO 20 DŇA  V  MESIACI

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, názov triedy  

            elok. pracovisko Na bielenisku 2  

IBAN: SK60 5600 0000 0066 0748 4002  - 26,80,- €

PROSÍM  ZAPLAŤIŤ  DO 20 DŇA  V  MESIACI

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, názov triedy

            elok. pracovisko Cajlanská 7      

IBAN: SK60 5600 0000 0066 0748 4002 - 26,80,- €

PROSÍM  ZAPLAŤIŤ  DO 20 DŇA  V  MESIACI

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, názov triedy

 


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865